TCO Blog
back

ՏՏ ոլորտի հաճախ հանդիպող 4 խնդիր:

by Ksajikyan

TCO ընկերությունը բարձրաձայնում է իր 4 տարվա գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրների մասին:

To be or not to be a developer?
Prev post To be or not to be a developer?

High income Anyone will argue with the fact that the IT industry today offers the…

War Between SALES and MARKETING or How to get them work together
Next post War Between SALES and MARKETING or How to get them work together

It's true. Sales and marketing don’t get on. In fact, over 80% of the terms…